INFORMACJA ZWIĄZANA Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
W ZWIĄZKU Z UMOWĄ NAJMU/ UMOWY DZIERŻAWY LOKALU  

 

W związku ze stosowaniem od 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO (Dz.U. L 119 z 4.5.2016),  zgodnie z art. 13 RODO informuje się, że:

 

1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Państwa Danych Osobowych są:

Andrzej Szklorz, Katarzyna Szklorz, Leszek Jargan, Jolanta Jargan,

jako wspólnicy spółki cywilnej „Administrator” s.c. Andrzej Szklorz, Katarzyna Szklorz, Leszek Jargan, Jolanta Jargan i „Gladius” s.c. Andrzej Szklorz, Katarzyna Szklorz, Leszek Jargan, Jolanta Jargan

 

Kontakt z Administratorem Danych Osobowych:

„Administrator” s.c. Andrzej Szklorz, Katarzyna Szklorz, Leszek Jargan, Jolanta Jargan,

„Gladius” s.c. Andrzej Szklorz, Katarzyna Szklorz, Leszek Jargan, Jolanta Jargan

41-200 Sosnowiec, ul. 3 Maja 13, tel. 32 298 7777

 

2. Źródło pozyskania danych osobowych

Państwa dane osobowe pozyskaliśmy bezpośrednio od Państwa na podstawie wyrażonej zgody lub w wyniku zawarcia i wykonywania umowy z Państwem.

 

3. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych, a także prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) – c) oraz f) RODO. Państwa dane będą przetwarzane w celu niezbędnym do wykonania zawartej umowy, prowadzenia korespondencji, ewentualnej windykacji należności, rozliczania płatności, wymaganych prawem czynności podatkowych i rachunkowych, prowadzenia monitoringu wizyjnego wyłącznie w celach zapewnienia bezpieczeństwa osób lub mienia na oznaczonym terenie objętym systemem monitoringu, wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązkach prawnych, prowadzenia analiz statystycznych, archiwizacji oraz zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa).

 

4. Odbiorcy danych osobowych

Z uwagi na sposób prowadzenia działalności dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania dobieranym z najwyższą starannością podmiotom zewnętrznym w postaci podwykonawców lub podmiotów świadczących usługi informatyczne, hostingowe, doradcze, księgowe, płatnicze, prawnicze, pocztowe, kurierskie, na rzecz Administratora, a to na podstawie odrębnie zawartych umów, w których ww. podmioty zobowiązane są do zapewnienia bezpieczeństwa danych wymaganego przepisami RODO. 

 

5. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Dane osobowe nie są i nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.

 

6. Uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych.

Zgodnie z RODO każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do żądania od Administratora w stosunku do danych, które jej dotyczą:

- dostępu do tych danych,

- sprostowania tych danych,

- usunięcia tych danych,

- przeniesienia tych danych,

- ograniczenia przetwarzania tych danych,

- niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

 

Z uprawnień tych można skorzystać, w szczególności:

 - w odniesieniu do żądania sprostowania danych, gdy dane te są nieprawidłowe lub niekompletne,

- w odniesieniu do żądania usunięcia danych, gdy dane te nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, w razie cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, gdy jest ona wymagana, zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzania danych niezgodnie z prawem lub gdy zobowiązanie do usunięcia danych wynika wprost z przepisu prawa,

- w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy:

·         dane byłyby nieprawidłowe – na okres pozwalający zweryfikować poprawność danych,

·         dane byłyby przetwarzane niezgodnie z prawem, a osoba uprawniona nie zażądała ich usunięcia,

·         dane nie będę potrzebne Administratorowi, ale mogą być potrzebne osobie, której dotyczą do obrony lub dochodzenia roszczeń,

·         w razie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

- w odniesieniu do żądania przeniesienia danych, gdy przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie zgody lub zawartej umowy oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

 

Niezależnie od powyższego przysługuje Państwu prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, w szczególności gdy:

- przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną Państwa sytuację,

- dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

 

Informujemy także, iż w przypadkach, w których podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, osobie tej przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak i bez wpływu na dalszą możliwość przetwarzania danych na innej podstawie niż zgoda osoby, której dane dotyczą.

 

Nadto przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

7. Okres przechowywania danych osobowych.

Państwa dane osobowe przechowywane są przez:

- okres obowiązywania wyrażonej zgody, jeśli jest ona podstawą przetwarzania,

- okres obowiązywania zawartej umowy, a także po jej zakończeniu w celu dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, statystycznych i archiwizacyjnych,

- okres do momentu wniesienia sprzeciwu przetwarzania w przypadku przetwarzania danych do celów marketingowych,

- okres wymagany w szczególnych przypadkach przepisami prawa,

- okres maksymalnie do 3 miesięcy w przypadku nagrania systemem monitoringu, chyba, że nagranie będzie stanowiło środek dowodowy w postępowaniu, wówczas do czasu prawomocnego zakończenia postępowania,

- okres umożliwiający realizację tzw. rozliczalności, tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych i udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

 

8.  Zautomatyzowanie przetwarzania danych i profilowanie, charakter wymogu podania danych i konsekwencje ich niepodania.

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani profilowane. Wymóg podania danych osobowych ma co do zasady charakter umowny i dobrowolny, z wyjątkiem przypadków, gdy obowiązek mógłby wynikać z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Podanie wymaganych danych osobowych do celów zawarcia i wykonania umowy jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy, skutkiem ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia i prawidłowej realizacji umowy.

 

 

 

 

 

Dane kontaktowe

phonetel.: 32 298 77 77

phonetel.: 697 503 177

phonetel.: 724 277 777

mailbiuro@nieruchomosci-administrator.com

 

home ul. 3 Maja 13,
41-200 Sosnowiec

 

 

Napisz do nas

Twój e-mail 
Twoje imię 
Treść 
   Przesyłając niniejszą wiadomość zostałam(em) poinformowany‚ że Administratorem danych osobowych są Andrzej Szklorz‚ Katarzyna Szklorz‚ Leszek Jargan‚ Jolanta Jargan‚ prowadzący działalność jako wspólnicy spółek cywilnych Administrator s.c. i Gladius s.c. z siedzibą w Sosnowcu (41-200) przy ul. 3 Maja 13. Z pełną informacją o podstawach‚ celach i czasie przetwarzania danych osobowych‚ dobrowolności ich podania‚ przysługujących w związku z przetwarzaniem uprawnieniach (żądania dostępu do nich‚ ich sprostowania‚ usunięcia‚ przeniesienia‚ ograniczenia przetwarzania‚ niepodlegania zautomatyzowaniu i profilowaniu‚ cofnięcia zgody na ich przetwarzanie‚ wyrażenia sprzeciwu‚ wniesienia skargi do organu nadzorczego)‚ kategoriach odbiorców‚ a także wszelkich pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (Dz.U. L 119 z 4.5.2016)‚ mogę zapoznać się w dostępnej polityce prywatności zgodnej z RODO.  
Proszę przepisać. 
 Pomóż walczyć ze SPAMem!